Casemanagement
& re-integratie eerste spoor

eM2 uw poortwachter

eM2 ondersteunt u graag bij uw Poortwachtersverplichtingen. Deze wet brengt veel veranderingen in de begeleiding van langdurig zieke werknemers met zich mee. De werkgever is nadrukkelijk verantwoordelijk voor ziekteverzuim, reïntegratieactiviteiten en terugkeer naar werk.

Verantwoordelijkheden voor de werkgever?

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt bij de werkgever, daarin ondersteund door zijn arbodienst. Deze verantwoordelijkheid duurt minimaal in het eerste en tweede ziektejaar. In de werkwijze ligt veel nadruk op het uitvoeren van reïntegratieactiviteiten in het eerste en tweede ziektejaar. Veel activiteiten om langdurig ziekteverzuim te bestrijden en terugkeer naar werk mogelijk te maken.

De werkgever is verplicht om:

  • een reïntegratiedossier bij te houden.

  • In het reïntegratiedossier moet alle documentatie en correspondentie worden opgenomen en staan alle reïntegratieactiviteiten van werkgever en werknemer beschreven

  • een plan van aanpak op te stellen (na acht weken ziekte)

  • Het plan van aanpak bevat onder meer: de probleemanalyse, de te bereiken doelstellingen (binnen of buiten de huidige organisatie), de door werkgever en werknemer te ondernemen reïntegratieactiviteiten en het tijdpad. Dit plan moet regelmatig door werkgever en werknemer geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

  • reïntegratieactiviteiten uit te (doen) voeren.
  • een casemanager aan te stellen

  • Een persoon of organisatie die de overeengekomen activiteiten begeleidt en fungeert als contactpersoon tussen werknemer, werkgever en arbodienst.

  • een reïntegratieverslag op te stellen, na afloop van het eerste en tweede ziektejaar

  • Hierin wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de reïntegratie inspanningen tijdens de gehele ziekteperiode. Bij WIA-aanvragen dient het verslag aan de uitvoeringsinstelling te worden overlegd. Zonder verslag komt men niet voor WIA in aanmerking.

Wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te reïntegreren kan de uitvoeringsinstelling verplichten om het loon door te betalen tijdens ziekte, ook na afloop van het tweede ziektejaar en kan de WIA-aanvraag worden afgewezen.

Verantwoordelijkheden voor de werknemer?

De werknemer is verplicht om:

  • actief mee te werken aan de totstandkoming en uitvoering van de aangeboden reïntegratieactiviteiten.

Wanneer de werknemer zonder goede reden niet voldoende meewerkt aan snelle reïntegratie, dan kan het loon worden ingehouden of in het uiterste geval het contract worden opgezegd.

eM2 als casemanager

Van de werkgever wordt veel gevraagd. De werkgever heeft een actieve rol in het initiëren, uitvoeren, evalueren en registreren van het gehele proces. Een tijdrovende kwestie, die daarnaast de nodige deskundigheid vraagt. eM2 is u hierbij graag van dienst. Wij kunnen u ondersteunen bij alle bovengenoemde Poortwachtersverplichtingen.

Onze deskundigheid en ervaring in reïntegreren en individuele begeleiding, met een aanpak die zich kenmerkt door resultaatgerichtheid en persoonlijke betrokkenheid, staat garant voor een succesvolle samenwerking.

eM2 professioneel betrokken